புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் - Laptop Repairing


 





புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம்... 

Laptop Repairing

 
 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺  (𝘛&𝘊 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘦𝘥) 
𝗥𝗲𝗰𝗼𝗴𝗻𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 

மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழ்காணும் எண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.... 
+94 778 594 239 +94 771 377 675 

ʙᴏᴏꜱᴛ ʏᴏᴜʀ ᴄᴀʀᴇᴇʀ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴡɪᴛʜ 𝐒𝐔𝐍𝐓𝐄𝐂 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 (ᴀᴘᴘʀᴏᴠᴇᴅ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ ᴄᴇɴᴛʀᴇ )...

You may like these posts: