மாதம் ரூ 50,000 ற்கு மேல் உழைக்க வேண்டுமா ???


 
புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம்... 

 (Laptop தேவையில்லை Mobile phone இருந்தாலே போதுமானது)
வீட்டிலிருந்தவாறே #Google மூலம் பெருந்தொகையான பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு...
3 மாத கால கற்கைநெறி
பயிற்சி முடிவில் தரமான சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
19 வருட அனுபவம் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்.
(Terms & conditions applied)

 

மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழ்காணும் எண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.... 
+94 778 594 239 +94 771 377 675 

ʙᴏᴏꜱᴛ ʏᴏᴜʀ ᴄᴀʀᴇᴇʀ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴡɪᴛʜ 𝐒𝐔𝐍𝐓𝐄𝐂 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 (ᴀᴘᴘʀᴏᴠᴇᴅ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ ᴄᴇɴᴛʀᴇ )...

You may like these posts: