புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் - Digital Marketing


 


              To become a Digital Marketer
 
 
-- Diploma in Digital Marketing --
 
 
Providing #google certification Or #Microsoft certification 
 
 
நீங்கள் இணையத்தில் செலவளிக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வருமானத்தை ஈட்டித்தரும் செயற்பாடாக மாறுவதோடு மாதத்தில் $1000 வரை வருமானம் ஈட்டித்தரும் தொழில்முறை கற்கைநெறி..
 
 
Lectures: 
           Google, Microsoft Certified lectures
 
19 வருட அனுபவம் கொண்ட பல்கலைக்கழகம்.
(Terms & conditions applied)

 

மேலதிக தகவல்களுக்கு கீழ்காணும் எண்ணுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.... 
+94 778 594 239 +94 771 377 675 

ʙᴏᴏꜱᴛ ʏᴏᴜʀ ᴄᴀʀᴇᴇʀ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴡɪᴛʜ 𝐒𝐔𝐍𝐓𝐄𝐂 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 (ᴀᴘᴘʀᴏᴠᴇᴅ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ ᴄᴇɴᴛʀᴇ )...
 

You may like these posts: